I.EKG (elektrokardiogram)

  1. Na czym polega badanie:

EKG odzwierciedla graficznie czynność bioelektryczną serca, której żródłem jest komórka mięśnia sercowego. Rutynowe EKG obejmuje 12 odprowadzeń. Odpowiednie elektrody umieszczone są na zewnętrznych częściach przedramion (powyżej nadgarstka),podudzi (powyżej kostki) oraz na powierzchni klatki piersiowej. Badanie jest nieinwazyjne, odbywa się w pozycji leżącej i nie wymaga specjalnego przygotowania. Zapis EKG może zmieniać się w czasie całego życia pacjenta, w zależności od towarzyszących chorób (np. przebytego zawału mięśnia sercowego), dlatego należy zabrać ze sobą poprzednie zapisy EKG, umożliwi to prawidłową interpretację zapisu i ocenę ewentualnych zmian.

  1. Jaki jest cel badania

EKG jest podstawowym narzędziem diagnostycznym w kardiologii. Umożliwia ocenę takich nieprawidłowości jak: niedokrwienie mięśnia sercowego, arytmia (zaburzenia rytmu serca), cechy przerostu komór serca, podejrzenie kardiomiopatii (wrodzonych chorób mięśnia sercowego). Odmianami EKG stosowanymi w praktyce lekarskiej są: 24 godzinna rejestracja EKG metodą Holtera (tzw. „Holter EKG”) oraz elektrokardiogram wysiłkowy (tzw „próba wysiłkowa”).

  1. Podstawowe wskazania do EKG:

-bóle w klatce piersiowej
-duszność
-niewyjaśniona obniżona tolerancja wysiłku, łatwe męczenie się, zwłaszcza, gdy występuje od kilku tygodni/miesięcy.
-omdlenie/utrata przytomności
-kołatania serca
-nadciśnienie tętnicze
-cukrzyca
-przebyty udar mózgu
-planowany zabieg operacyjny
-obecność stymulatora serca
-obciążony wywiad rodzinny w kierunku chorób sercowo naczyniowych (zawał serca, udar mózgu)

  1. Przygotowanie do badania EKG

Badanie to z zasadzie nie wymaga szczególnego przygotowania, nie zaleca się jednak picia nadmiernej ilości kawy, alkoholu oraz palenia papierosów w dniu badania. Leki przyjmowane regularnie nie powinny być odstawiane przed badaniem. Osoby ze szczególnie intensywnym owłosieniem klatki piersiowej mogą je ogolić przed badaniem, ułatwi to odpowiednie przyklejenie elektrod. Badanie jest całkowicie bezbolesne

  1. Co jeśli EKG jest nieprawidłowe.

Prawidłowe EKG nie wyklucza obecności ukrytej choroby serca. Stwierdzenie nieprawidłowego zapisu EKG nie zawsze oznacza poważnych problemów z sercem. Zawsze powinno być porównane z wcześniejszymi zapisami EKG (o ile pacjent jest w ich posiadaniu) i zazwyczaj wymaga dalszej diagnostyki kardiologicznej w zależności od decyzji kardiologa (Holter EKG, test wysiłkowy, echo serca, koronarografia, rezonans magnetyczny serca itd.).

EKG metodą Holtera

Holter EKG  to nieinwazyjne badanie polegające na ciągłej rejestracji rytmu serca, dokonywanej przez urządzenie, tzw.Rejestrator Holterowski, który połączony jest z pacjentem przewodami zakończonymi elektrodami, które naklejane są na skórę. W zależności od typu aparatu EKG sygnały zapisywane są z 2, 3 lub rzadziej z 12 odprowadzeń. Czas rejestracji może wynosić od 24 godzin (zazwyczaj) do nawet 7 dni. Pacjent powinien zanotować w dzienniczku moment, w którym wystąpiły niepokojące objawy (np. zawroty głowy, omdlenie), aby ułatwić interpretację wyniku. Badanie umożliwia ocenę dobowego rytmu serca, obecność  przerw w pracy serca- tzw „pauz”, epizodów częstoskurczów będących przyczyną kołatań serca oraz epizodów niedokrwienia mięśnia sercowego. Jednoczasowe wystąpienie zmian w zapisie EKG oraz epizodu omdlenia wskazuje na jego kardiologiczną przyczynę i umożliwia zastosowanie odpowiedniego leczenia (np. wszczepienie stymulatora serca w przypadku stwierdzonej bradykardii, czyli tzw. zbyt wolnego bicia serca, czy kardiowertera-defibrylatora w przypadku stwierdzenia szybkich arytmii komorowych, np. częstoskurczu komorowego). Holter EKG (szczególnie przedłużony do 3-7 dni) jest szczególnie przydatny w diagnozowaniu przyczyn tzw. kryptogennego udaru mózgu (o nieustanej przyczynie). Taki typ udaru mózgu stanowi nawet ponad 30% wszystkich udarów mózgu. Za dużą część przypadków tego typu udarów odpowiada migotanie przedsionków, które jest przyczyną powstawania materiału zatorowego w sercu (najczęściej w części lewego przedsionka, zwanego uszkiem), które przedostając się przez naczynia tętnicze doprowadza do zamknięcia jednej z tętnic mózgowych, doprowadzając do zawału mózgu (tzw udaru). W naszej klinice Cardioimpuls dysponujemy nowoczesnym aparatem Holtera (Pathfinder SL, f-my Reynolds Medical ), który ma możliwość oceny zapisu nawet do 7dni, w 3-12 odprowadzeniach, oraz posiada wiarygodny algorytm rozpoznawania napadów migotania przedsionków

Jak należy przygotować się do badania.

Nie wymagane jest szczególne przygotowanie do badania, z wyjątkiem mężczyzn z obfitym zarostem na klatce piersiowej (zalecane jest wówczas zgolenie owłosienia). Dotychczas stosowane leki powinny być przyjmowane zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami (chyba, że lekarz zdecyduje inaczej). W przypadku wczepionego wcześniej urządzenia do elektrostymulacji serca (stymulator serca, kardiowerter-defibrylator) pacjent powiniem przynieść ze sobą wydruk z ostatniej kontroli urządzenia z tzw „programem”. Pacjent, który miał wcześniej wykonane EKG met. Holtera proszony jest o dostarczenie wcześniejszych wyników, w tym zapisu EKG, ewentualnie inną dokumentację niezbędną do prawidłowej interpretacji badania. Przez okres trwania badania (najczęściej 24 godz) nie można się kąpać, ze względu na możliwość uszkodzenia rejestratora oraz elektrod. Podczas badania należy wykonywać rutynowe codzienne czynności, w tym wysiłki fizyczne. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (omdlenie, zawroty głowy, bóle w klatce piersiowej) proszę zaznaczyć w dzienniczku godzinę wystąpienia objawów i czas ich trwania.

Szczególne wskazania do EKG Holtera

-napadowe kołatania serca, uczucie nierównego bicia serca, „potknięcia” serca, uczucie przerw w biciu serca
omdlenia, stany przedomdleniowe
-wykrywanie napadów migotania przedsionków/trzepotania przedsionków, mogących być przyczyną kołatań serca oraz przyczyną kryptogennego udaru mózgu (w tym przypadku zaleca się przedłużony do 3 dni Holter EKG).
-ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego
-ocena tzw „niemego” niedokrwienia
-nieskutecznie leczona padaczka
-podejrzenie zaburzeń pracy stymulatora serca
-ocena chorych po zawale serca